Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Diğer Bölümlere Verilen Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ME 101 - Makine Mühendisliğine Giriş
Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Kütüphane kullanımı, bilgisayar kullanımı, internet ve diğer bilgi kaynakları. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Profesyonel yaklaşım ve meslek ahlakı. Makina mühendisinin teknik ve hukuki sorumlulukları. Yürürlükte olan mevzuat. Meslek kuruluşları.

ME 201 - Statik
Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.

ME 210 - Mukavemet
Normal ve Kesme gerilmesi kavramları, gerinim. Eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar. Burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar. Kirişlerin eğilmesi. Birleşik yüklemeler. Gerilme-gerinim dönüşümleri. Basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi. Basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler.

ME 316 - Makina Elemanları
2-D ve 3-D gerilim analizi. Statik kırılma kriteri, güvenlik katsayısı. Yorulma kırılma kriteri, S-N eğrisi, gerilim derişimi. Millerin ve sökülebilir contaların dizaynı. Dişli bağlayıcıların ve güç vidalarının dizaynı. Rulman yataklarının dizaynı. Güç aktarımı. Tahrik dişlisinin, alın dişlisinin ve sarmal dişlinin dizaynı. Kayışlının dizaynı. Yayların dizaynı. Kavrama, fren, kaplin ve volanlar.

ME 390 - Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı
Deney sistemleri, ölçüm araçları, deney ve ölçümünde temel kavramlar, Ölçüm sistemleri tasarlama, Deneysel verilerin değerlendirilmesi, Ölçüm hataları ve değişkenlik.

ME 399 - Yaz Stajı I
Öğrenciler uygun bir fabrikanın atölyesinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin talaşlı üretim, dökümhane işleri, metal şekillendirme, kaynak, geleneksel olmayan talaşlı imalat, ısıl işlem, mükemmelleştirme vb. gibi imalat işlemlerini uygulamaları beklenmektedir. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.

ME 403 - Mekanik Sistem Tasarımı
Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon yöntemleri, statik, dinamik analizi ve büyük sistemlerde arıza analizi

ME 404 - Proje Tasarımı
Tasarım süreci ve fiziklsel özellikleri ; problem çözme, karar verme, modelleme ve simülasyon. CAD gibi programlarla bilgisayar destekli tasarım yapma. Proje mühendisliği, planlama ve yönetim. Tasarım geliştirme. Ekonomik maliyet ve güvenilirlik. Çevre ve insan faktörlerini tasarımda bulundurma. Durum( olay vaka) çalışmaları. Dönem projesi.

ME 499 - Yaz Stajı II
Öğrenciler uygun bir fabrikada veya bir mühendislik tasarım ve müşavirlik ofisinde en az dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Onlardan aktif katılım ile çeşitli yönetsel ve mühendislik uygulamaları incelenerek gerçek bir iş dünyası ile tanışmaları bekleniyor. Öğrenci tarafından yapılan işlerin bir rapor ile anlatılması gerekmektedir.

Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli (A)

GE1 - Genel Seçmeli

GE2 - Genel Seçmeli

GE3 - Genel Seçmeli

Teknik Seçmeli Dersler

E 400 - Lisans Araştırma Projesi

EE 452 - Yüksek Gerilim Tekniği
Gas, katı ve sıvı yalıtkanların delinme mekanizması ve uygulamaya dönük yönleri, Vakum yalıtım, Stadart darbe gerilimleri, deşarj zamanı, Kirliliğe bağlı delinme

EE451 - Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Güç Sistemlerinde Temel Esaslar / Enerji İletim Hatlarında Akım ve Gerilim İlişkileri / Tek Hat ve Empedans Diyagramları / Per-Unit Değerler / Bara Admitans ve Empedans Matrisleri / Yük Akış Analizi / Simetrik Arızalar / Simetrili Bileşenler Teorisi / Asimetrik Arızalar/ Güç Sisteminde Kararlılık

ENE 305 - Yanma
Gaz, sıvı ve katı yakıtlar. Yanmanın termodinamik ve kinetiği. Adyabatik alev sıcaklığı. Gaz ve buhar yakıtların yanması. Sıvı yakıtların yanması. Katı yakıtların yanması.

ENE 308 - Güneş Enerjisi Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders güneş enerjisinin dönüşümünü, güneş ışınımının temelleri, güneş enerjisinin toplanması yöntemleri ve ısıl çevrimi, güneş ile ısıtma sistemleri, güneş ile ısıl güç elde edilmesi, biyokütle kullanılarak güneş enerjisinin elde edilmesi hakkında bilgiler sunmaktadır.

ENE 310 - Su Gücü Enerjisi
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders Su gücü teorisi, reaksiyon türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimini kapsamaktadır.

ENE 312 - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Rüzgar nitelikleri, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar türbinlerinin tasarımı, projelendirilmesi, planlaması ve ekonomisi, dalga enerjisi ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri

ENE 314 - Jeotermal Enerji Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders dünyanın ısıl yapısı, ısı transferi, jeotermal sistemleri ve kaynakları, sondaj yöntemlerini, okyanusların ısıl enerjisi konularını kapsamaktadır.

ENE 316 - Reaktör Tasarımı
Reaksiyon hızının tanımı. Genel mol dengesi. Kesikli ve sürekli reaktörler. Dönüşme ve reaktor boyutlandırılması. Hız yasaları ve stokiometri. Reaksiyon hız sabiti. Reaksiyon mertebesi ve hız denklemi. Izotermal reaktor tasarımı. Reaktörlerde basınç düşüşü. Hız verilerinin toplanıp değerlendirilmesi. Çoklu reaksiyonlar. Paralel ve seri reaksiyonlarda istenen ürünün maksimizasyonu. Yatışkın hal, izotermal olmayan reaktor tasarımı. Çoklu yatışkın haller. Katalitik reaksiyonlar.

ENE 403 - Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı
Elektriksel Güç Sistem Teorisinin Temeli, Elektriksel Güç Aktarımı, Elektrik Güç Aktarım Modeli, Dağıtım Sistemleri ve Planlama, Yıldırım Koruma, Topraklama ve Güvenlik, Dağıtım Seviyesinde Üretim

ENE 404 - Enerji ve Çevre
Enerji kaynakları, işlemleri, çevresel etkileri, hava kirliliğ, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, iklim değişimi.

ENE 409 - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I
Fosil enerjiye giriş, yağ, petrol, doğal gaz ve yağ kumlarının küresel kaynakları, bulunması ve üretimi, petrolün arıtımı ve çevresel kontrolü ve çevresel etkileri, kaya petrolünün işlenmesi, kimyası ve teknolojisi, içten yanmalı motorlardaki gelişmeler, gaz hidratlar, etik değerler

ENE 410 - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II
Kömür ve kömür özelliklerinin tanımlanması, tüketimde kömür özelliklerinin rolü, Türk kömürünün, linyitin ve atıkların kullanılması, linyit ve atıklar, madencilik, CO2 azaltılması, etik değerler

ENE 411 - Elektrokimya
Genel elektrokimyasal konseptler; Elektrokimyaya giriş; Termodinamik, Elektrot potansiyelleri; Galvanik ve elektrolitik hücreler; Elektrot kinetiği; Tersinir Tepkimeler; Tersinmez tepkimeler; Dinamik elektrokimya; Kütle transferi; Göç; Konveksiyon; Difüzyon tabakaları; İletkenlik ve hareketlilik; Sıvı kavşak potansiyelleri; Katı ve sıvı iyonik iletkenler; Çift tabaka modelleri; Aşırıpotansiyel; Elektrokimyasal aletler ve teknikler; potantiostatik ve galvanostatik deneyler; Kronopotentiyometri; Kronoamperometri; Döngülü voltametri; Polografi; İmpedans spektroskopisi ve yöntemleri; Spektroelektrokimya; Fotoelektrokimya; Elektriksel üretilen kemilüminesans; Endüstride elektrokimya; İletken polimerler; Katı hal elektrokimyası; Paslanma; Paslanma çeşitleri; Paslanma Koruması; Paslanma hızı; Polarizasyon eğrileri; Yakıt hücrelerinde elektrokimya.

ENE 412 - Yakıt Hücreleri Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders yakıt hücrelerinin elektrokimyası ve termodinamiği, katı oksit hücreler, asit ve alkalin hücreler, biyoyakıt hücreler ve enerji uygulamalarındaki kullanımı hakkındadır.

ENE 413 - Küresel Finans
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Enerji sektörü ve piyasasının finansal ve küresel önemi, enerjinin liberalleşmesinde yararlar ve engeller, entegre enerji şirketleri, ortak finans ve sermaye yapısı konularını kapsamaktadır.

ENE 414 - Küresel Enerji
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu derste etkin enerji yönetimi, enerji denetleme, ekonomik analiz, enerji endüstrisi için iş çevresi, teknolojik değişimler konularını içermektedir.

ENE 415 - Enerji Depolama Teknolojisi
Temel kavramlar ve tanımlar. Enerji deoplama sistemleri ve çeşitleri. Kimyasal enerji depolama, piller ve çeşitleri. Isıl enerji depolama yöntemleri. Isıl enerji depolama ve güneş enerjisi. Duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama. Faz değişim malzemeleri. Duyulur ısı depolama sistemlerinde ısı transferi ve katmanlaşma. Gizli ısı depolama sistemlerinin modellenmesi. Basit ve komleks geometrilerde faz değişimli ısı transferi. Isı depolama sistemlerinin çevresel etkileri.

ENE 416 - Gaz Hidratlar
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Hidrat tipleri ve oluşturucuları; elle hesaplama yöntemleri; bilgisayar yöntemleri; kimyasallar ile hidrasyon oluşumunun engellenmesi; doğalgazın dehidrasyonu; ısı ve basınç kullanılarak hidratların yanması; hidratların fiziksel özellikleri; faz diyagramları; doğalgazın su içeriği.

ENE 418 - Enerji Kanunları ve Tüzükleri
-Türkiye'deki enerji kanunları ve düzenlemelerine giriş. -Enerji piyasası -Nükleer güvenlik düzenlemeleri -Yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim düzenlemeleri -Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği -Akıllı şebekeler

ENE 420 - Biyoenerji Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Enerji kaynağı olarak biyokütle, biyokütlenin fotosentezi, dönüşüm özellikleri, fiziksel dönüşüm işlemi, ısıl dönüşüm, sentetik oksijene sıvı yakıtlar konularını kapsamaktadır.

ENE 421 - Hidrojen Teknolojileri
Hidrojenin özellikleri, fosil yakıtlardan ve biokütleden hidrojen üretimi, elektroliz, hidrojen depolanması, uygulamalar

ENE 422 - Enerji Sistemlerinde Optimizasyon
Optimizasyona giriş, Grafiksel optimizasyon, Doğrusal programlama, Doğrusal olmayan programlama, Sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, Genel optimizasyon, MATLAB Uygulamaları, Enerji Sistemleri Mühendisliğindeki çalışmalar.

ENE 424 - Enerji ve Çevre Ekonomisi
Enerji Piyasası; mekanizmaları, analizi, ticareti, maliyetler, fiyatlandırma, emisyonlar, transmisyonlar ve dağıtım.

ENE 426 - Nükleer Teknoloji
Nükleer Malzemeler, Nükleer Güç Santralleri ve çeşitleri, Nükleer prosesler, nükleer füzyon reaksiyonları, nükleer enerji sistemleri, nükleer korunma ve zırhlama, zenginleştirme.

ENE 428 - Elektrik Santralleri
Buhar üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, elektrik üretim sistemleri ve yardımcı sistemler. Nükleer, Fosil, Hidrolik ve Yenilenebilir enerji kaynakları. Güç santrali verimliliği ve çalışması.

ENE 430 - Binalarda Enerji Sistemleri
Bina yapısı, ısıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemleri, yüzeylerdeki ısı kayıplarının hesaplanması ve yalıtımı, binalarda su, akaryakıt ve elektrik tüketimi, binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler

MATE 440 - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarsa korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme secim ve dizaynında korozyon

MATE 442 - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
Kaynak tekniğiyle ilgili terim e tanımlamalar. Kaynak proseslerinin sınıflandırılması. Yaygın kullanılan kaynak prosesleri, bunların uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları. Tipik kaynak süreksizlikleri. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler. Kalite güvencesi. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi. Kaynak parametrelerinin mikro yapı üzerindeki etkileri. Mikro yapı değişimlerine bağlı mekanik özellikler. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan ısıl işlemler

MATE 446 - Kompozit Malzemeler
Kompozit Malzemelere giriş, anizotropik ve izotropik esneklik, metal matriks kompozitleri, seramik matriks kompozitleri, polimer matriks kompozitleri, mukavemet ve bozulma, kompozitlerin mikromekaniği, kompozit yapılarının dizaynı, kompozitlerin muaynesi ve onarımı.

MATE 450 - Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi

MATE 452 - Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi
Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan genel prosedür ve teknikler, tipi kırılma türleri, çatlama, aşınma, korozyon, malzeme yorgunlugu, yüksek sıcaklık kırılmaları, sünek ve gevrek kırılma, örnek olay çalışmaları, önlem ve önleyici faaliyetler

ME 302 - Akışkanlar Mekaniği II
Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş. Süreklilik, momentum ve enerji denklemleri. Sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış. Hız ponsiyeli. Akım fonksiyonu. Temel düzlemsel akış. Boyut analizi ve benzerlik. Sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta sınır tabaka. Daldırılmış cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Zamandan bağımsız tek boyutlu sıkıştırılabilir akış.

ME 408 - Termal Sistem Tasarımı
Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı.

ME 424 - Nükleer Enerji
Bu ders; atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları kapsamaktadır.

ME 425 - Mekanik Titreşimler
Basit tanımlamalar.Tek dereceli serbestli sistemler.Titreşim yalıtımı.İkinci dereceli serbestli sistemler.Hareket denklemleri,koordinat transformasyonu,esas koordinatlar,titreşim modları.Burumsal titreşim.Çoklu dereceli serbestli sistemler.Koordinat transformasyonu ve normal koordinatlar.Modal anazlizi.Harmonik uyarıma tepki.Sürekli sistemler.

ME 431 - Hata Analizi
Types of failures. Macro and microfracture mechanisms. Causes of failures:defective material, faulty design, improper material selection, faulty manufacturing and construction, etc. Analysis of failures. Case studies.

ME 435 - Kırılma Mekaniği
Types of fracture in metals. Griffith theory of brittle fracture, crack propagation, ductile fracture, elastic-plastic fracture mechanics, notch effects. Energy-temperature curves. Determination of stress intensity factor, fracture design philosophy; temper brittleness, hydrogen embrittlement, Unstability of lineer elastic and elastic-plastic fracture, fatigue crack propagation, corrosion fatigue, stress corrosion cracking.

ME 437 - Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
HAD’a giriş, Akışkanlar Mekaniğine ait temel denklemelr, temel sayısal çözüm teknikleri, nümerik yöntemlerin özellikleri, Sonlu fark metodu, sonlu eleman metodu, sonlu hacim metodu, Mesh oluşturma.

ME 438 - Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı
Gaz ve sıvı akışkanların boru hatlarıyla taşıma ve dağıtma sistemleri. Tasarımda kullanılması gereken malzemeler, mekanik hususlar, tasarım, yapısal ve ekonomik yönleri. Boru hattı taşımacılığı. Sıvı ve gaz maddelerin boru hatlarındaki akışı. Boru hattı bileşenleri. Pompa ve kompresor ilişkileri. Taşıma ve dağıtma tasarımı. Maliyet, yapısal ve işletimsel yönleri. Boru hatalrının Yapısı , işletim ve kontrolü. Boru hattı geçici, iki fazlı akış boru hatları.

ME 441 - Gaz Dinamiği
Sıkıştırılabilir akışların dinamiği ve termodinamiği. Bir boyutlu izentropik akış, nozullar, difüzörler, normal ve eğimli şoklar. Sürtünmeli ve ısıtmalı akış. İki boyutlu Prandtl-Meyer akışı ve karakteristik metod. Genel gaz dinamiği için bilgisayar çözümleri.

ME 452 - Akışkan Güç Kontrolüne Giriş
Elements of hydraulic and pneumatic systems, their characteristics and fields of application. Pumps and their performance characteristics. Hydraulic and pneumatic valves and their flow characteristics. Direction, flow and pressure control valves. Reservoirs, accumulators, actuators. Filtering. Hydraulic and pneumatic circuit design. Elements of electro-hydraulic control.

ME 472 - Enerji Mühendisliği
Enerji ve enerji ekonomisi. Enerji dönüşüm sistemlerinin ekonomik ve çevresel analizi. Buhar, gaz ve buhar-gaz çevrimli termal güç santralleri. Termal güç santrallerinin döngü analizi, sentez ve optimizasyonu. Fosil yakıtlar, yanma ve buhar üretim sistemleri. Nükleer yakıtlar, nükleer reaksiyonlar ve nükleer güç sistemleri. Güneş enerjisi ve uygulamaları. Termal güç sistemlerinin yapı elemanları.

MECE 422 - Çok Disiplinli Mühendislik Tasarımı
Bu ders çağdaş firmaların küresel ekonomide ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi ve yüksek rekabet gücüne sahip disipilinlerarası sistem entegrasyonu ve optimizasyonu yapabilen mühendislerin eğitimini amaçlamaktadır. Ders, mühendislik tasarımı anlayışında klasik tüme varım yaklaşımından vazgeçerek, tümdengelim yaklaşımını uygulayan kültürel bir değişim öngörmektedir. Son sınıf düzeyinde farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımı ile ürüne yönelik, tasarım-yapım-test içeren bir ortam, kuram ve pratiğin dengeli karışımı, akademik yaklaşım ve uygulamanın gerçekçi, disiplinlerarası bütünleşik sistem mühendisliği yaklaşımı ile dördüncü sınıf ve devamında uygulanabilecek yaklaşım vurgulanmaktadır.

MFGE310 - İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi
Direkt yaklaşım, düzlem genleme, düzlem gerilme ve eksenel simetrik problemler, virtüel iş prensibine dayalı iki boyutlu formülasyon, ısı iletimi problemlerinde sonlu elemanlar yöntemi.

MFGE404 - Bilgisayarla Tümleşik İmalat
Giriş, bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli grafik modelleme, CAD veri tabanları, bilgisayar destekli imalat (CAM), bilgisayar destekli süreç planlama (CAPP), robotik sistemler, grup teknoloji/hücresel imalat sistemleri, otomatik malzeme iletim sistemleri, otomatik denetim sistemleri, esnek üretim sistemleri.

MFGE405 - Hızlı Prototipleme
Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş, enjeksiyonlu birleştirme, hızlı prototipleme teknolojileri, temelde yatan malzeme bilimi, otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek, ikinci uygulama süreci.

MFGE406 - Birleştirme Teknolojileri
Stres analiz, birleşik yapılarda statik ve yorgunluk sonucu başarısızlık, mekanik sürgülerin metodları, kaynak ve yapıştırarak birleştirme; birleştiricilerin üretimi (örneğin, sürgülerin instalasyonu, yapışkanın yüzeye uygulanması); birleştiricilerin bakımı (örneğin, koruma, paslanma, denetleme vs.).

MFGE412 - Optimizasyona Giriş
Optimizasyona giriş, grafiksel optimizasyon, en küçük kareler regresyonu, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sayısal yöntemler, sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, genel optimizasyon (genetik algoritma), optimizasyon uygulamaları.

MFGE418 - İleri Mukavemet
Gerilme ve gerinme analizi, asal gerilme ve gerinmeler, genelleştirilmiş Hooke kanunu, gerinme enerjisi, akma kriterleri, düzlem gerilme ve gerinme problemleri, Airy gerinme fonksiyonu, kirişlerde simetrik olmayan eğilme ve kayma merkezi, dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, Prandtlın mambran analojisi, enerji yöntemleri, temel yapı elemanl

MFGE420 - İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi
Problemin tanımlanması, modellenmesi, iş gücü-maliyet-kazanç hesaplaması, çözüm yollarının belirlenmesi ve en uygun yöntemin seçilerek çözümün analizi, çözüm için bilgisayar destekli model çözme ve testi.

MFGE426 - Otomotiv Üretimi
Otomotiv endüstrisinde kullanılan üretim yöntemleri, otomobil parçaları ve üretim yöntemleri -döküm parçalar, talaş kaldırarak işlenmiş parçalar, metal şekillendirme yöntemleri ile üretilmiş parçalar, sac metal şekillendirme işlemleri, polimerler ve kompozit parçalar-, birleştirme, kaynakla birleştirilmiş parçalar ve kaynak yöntemleri, üretim hatla

MFGE432 - Polimer Üretimi
Polimer şekilllendirmeye giriş; plastik ve kauçukların doğası; Polimerlerin yapısı; katkı maddeleri; yüzey özellikleri; polimerlerin termodinamik özellikleri; ergime ve karışma; kalıp tasarımı; polimer ekstrüzyonu, kalıplı yöntemlerle imalat, lastik ve diğer kauçuk imalatları, kompozit imalatı,

MFGE433 - Kalıntı Gerilimler
Kalıntı gerilmeler, kalıntı gerilme ölçüm teknikleri, kalıntı gerilmelerin sebepleri, imalat süreçlerine bağlı olarak kalıntı gerilme oluşumu, kalıntı gerilmelerin ardışık imalat süreçlerine etkileri, kalıntı gerilmelerin servis performansı ve hasara etkileri.

MFGE434 - Çarpılma Mühendisliği
Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, telafi potansiyeli, imalat süreci bazlı çözümler, akıllı imalat zinciri tasarımı, öngörüsel yöntemler, yerinde ölçüm yöntemleri, uyumsal süreç kontrolü.

MFGE478 - Fabrika Tasarımı
Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.

MFGE481 - Nano İmalat
Metal nanoparçacıkların üretimi, karbon kökenli nanoyapıların oluşturulması, nanolitografi, sağlık alanında nano uygulamalar, moleküler biyomimetik uygulamalar.

MFGE577 - Kalite Kontrol ve Metroloji
Metrolojiye giriş, doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, doğrusallık, düzlemsellik, karelik, paralellik ölçümlerinde kullanılan cihaz ve müşirler, sınırlar, müşirler, teftiş, sanayide kalite kavramı, kalite control de istatiksel kavramlar, SQC?de kontrol tabloları, numune teftişleri, operasyon karakteristiği (OC) diyagramı.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

AE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Ders akış hareketlerinin temel hareketlerini, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri konularını içermektedir. Korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması. Benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve deneylerin planlanması. Akış sürtünmelerinin basınç ve hız dağılımına etkileri. Sıkıştırılabilirliğin akışkan akışına etkileri.

CEAC105 - Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

EE 234 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.

ENE 203 - Termodinamik
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi.

ENE301 - Isı Transferi
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler. Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma, ısı değiştiricileri, ışınım yolu ile ısı aktarımı.

ENG 102 - Akademik İngilizce II
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı dersin önemli konularıdır.

ENG 202 - Sunum Becerileri
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG 302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATE 207 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATH 380 - Sayısal Yöntemler

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MECE 204 - Dinamik
Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.

MECE 303 - Makina Teorisi
Mekanizmalara giriş: temel fikirler, hareketlilik, temel mekanizma tipleri. Mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli zincirleri.  Mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri.

MECE 306 - Kontrol Sistemleri
Öğrencilere, sürekli zamanda denetleyici tasarlama, ayrık zamanda sistem ve denetleyici modellerini kurma, kapalı döngü sistemleri inceleme ve değerlendirme yeteneklerini kazandırmak. Laplace Dönüşümü, Aktarım İşlevi, Kararlılık, Kalıcı Hata İncelemesi, Frekans Cevabı İncelemesi, Kök Yereğrisi Analizi, Durum Uzayında Tasarım, Denetlenebilirlik, Gözlenebilirlik, Kutup Yerleştirme ve Gözlemci Tasarımı.

MFGE 108 - Bilgisayar Destekli Modelleme
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri; parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme; montaj tasarımı temelleri

MFGE205 - Üretim Yöntemlerine Giriş
Malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, metal dökümü, mekanik deformasyon yöntemleri, talaşlı imalat ve birleştirme işlemleri, toz metalurjisi, alışılmamış imalat yöntemleri, mikro ve nano imalat teknolojileri.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

ME211 - Statik ve Mukavemet
Ders içeriği statik ve mukavemet olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Statik konuları: vektörel cebir ve kuvvet vektörleri, moment kavramı, parçacıklar için statik denge, denk kuvvet sistemleri, rijit cisimlerde denge; yayılı yükler, ağırlık merkezi ve atalet momentidir. Mukavemet kısmı ise gerilme ve birim deformasyon kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, eğilme ve deformasyon, enlemesine kesme, bileşke yükleme ve gerilme transformasyonu konularından oluşur.