Doktora Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli DersZorunlu Bölüm Dersleri

- Teknik Seçmeli

MDES600 - Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
Araştırma planlaması ve veri toplama prensipleri ve uygulaması. Araştırma metodolojisi, deneysel tasarım, kariyer seçenekleri, profesyonel etik ve akademik tutarlılık, yazılı ve sözlü sunum teknikleri. Dersin ana konusu öğrencinin seçtiği bir konuda sistematik ve gözetim altında bir mini araştırma projesi gerçekleştirmesidir. Öğrenciler seçtiği konularda literatür taraması yapacak, deneysel tasarım içeren bir araştırma teklifi hazırlayacak, ve bir bilimsel makale formatında bir özet makale yazacaklardır. Dönem boyunca aşamalı olarak verilecek ödevler ders yapısı ve geribildirim olanağı sağlanacaktır. Her öğrenci literatür taraması ve dönem sonu makalesi için ders dışından bir okuyucu bulacaktır. Bunun dışında her öğrenci sınıftaki tartışmalara katılacak, sunumlar yapacak, CV de dahil olmak üzere bir araştırma portfolyosu oluşturacak, ve bir kişisel web sayfası oluşturacaktır.

ME 601 - İleri Mühendislik Matematiği
Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.

Seçmeli Dersler

ME610 - Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
Bu dersin amacı öğrencilerin lisansüstü programlarının başlarında araştırma ve tez çalışmalarını daha iyi planlama, yürütme ve sunma amacıyla araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.

ME611 - Nükleer Mühendislik I
Bu ders; atom enerjisi, radyoaktivite, nötron kesitleri, nötron-atom etkileşimleri, nötron saçılımı, çekirdek parçalanması ve kaynaşması tepkimeleri, nötron dağılımı teorisinin temel ilkeleri, nükleer santraller ve bunların sınıflandırılması konularını içermektedir. Bu dersin amacı nükleer enerjinin temellerini, nötron saçılımını ve nötron dağılımı teorisini tanıtmak ve nükleer santraller hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.

ME612 - Nükleer Mühendislik II
Bu ders; zamana bağlı dağılma kuramı, çok gruplu dağılma kuramı, nötron taşınım kuramı, füzyon kesitleri, fizyon ve füzyon reaktörleri, nükleer santral işletimi konularını içermektedir.

ME621 - İleri Akışkanlar Mekaniği
Bu ders; kütle korunumu, momentum ve enerji, süreklilik denklemleri; viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi; benzeşim ve birim analizi; kayganlaştırma kuramı; sınır tabakalar ve ayrışma; dolaşım ve girdap kuramları; potansiyel akış; türbülansa giriş; kaldırma ve sürükleme; yüzey gerilimi ve yüzey gerilimi kaynaklı akışlar konularını kapsamaktadır.

ME625 - Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
Akış problemlerinde formülasyon ve sayısal yöntemlerin uygulanması; kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve iyi konumlandırılmış problemlerin formülasyonu; kısmi diferansiyel denklemlerin ayrık yaklaştırılması: kararlılık, tutarlılık ve yakınsaklık; hiperbolik, eliptik ve parabolik problemlerin çözümünün araştırılması; akışkanlar dinamiğinde yönetici denklemler; sonlu fark, sonlu hacim ve sonlu eleman formülasyonları , tek boyutlu ve çok boyutlu akış problemlerinin yöntemlerinin uygulanması ve programlanmasını içermektedir.

ME631 - İleri Isı İletimi
Bu ders; ısı iletiminin diferansiyel denklemi, sınır değer problemleri, değişkenlerin ayrılması yöntemi, yarı-sonsuz ve sonsuz bölgelerde ısı iletimi, yaklaşık analitik yöntemler konularını içermektedir.

ME633 - Faz Değişimli Isı Transferi
Faz değişimi problemlerinin matematiksel formülasyonu, faz değişimi problemlerinde birimsiz parametreler, faz değişimi problemlerinin analitik çözümü; integral yöntemi; faz değişimi problemlerinin sayısal yöntemlerle çözümü.

ME635 - Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
Bu ders; denklemlerin köklerinin sayısal yöntemlerle bulunması, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, sayısal integral, diferansiyel hesaplarında sonlu farklar yöntemlerinin kullanımı, adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, ısı transferi uygulamalarında sonlu farklar yönteminin uygulanması, en küçük kareler yöntemi konularını içermektedir.

ME641 - İleri Termodinamik
Bu ders; termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, egzerji, tersinir ve tersinmez süreçler, süreçlerin termodinamik analizi, güç üretimi, entropi üretiminin minimizasyonu konularını içermektedir.

ME651 - Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
Bu ders; sürdürülebilirlik açısından enerji kullanımı, kaynak kullanılabilirliği, teknik performans, çevresel etkiler ve ekonomi; fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğalgaz; yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, biyokütle ve su; nükleer enerji konularını içerir. Bu ders ayrıca günümüzde teknolojinin gelişimi, enerji kaynakları ve enerji teknolojileri arasındaki ilişkiye ve geleceğin görünümünü anlamaya da değinmektedir.

ME652 - Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu
Bu ders; optimizasyonun temelleri, grafik optimizasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon, global optimizasyon, MATLAB uygulamaları, enerji sistemleri mühendisliğinde vaka çalışmaları konularını içermektedir.

ME653 - İleri Güç Sistemleri Analizi
Bu ders; enerji sistemlerinde kararlılık tanımları, simülasyon yöntemleri, salınım denklemi, eşit alan kriteri, senkronize makinelerin matematiksel modeli, tahrik ve mekanik regülatör modelleri, çoklu makine sistemlerinin modellenmesi, sayısal yöntemler, tekli ve çoklu makine sistemlerinde kararlılık analizi konularını içermektedir.

ME654 - Enerji Yönetiminde İleri Konular
Bu ders; enerji yönetiminde temel kavramlar, Türkiye'nin enerji alanında konumu, enerji muhasebesi metodolojisi, mühendislik ekonomisi, enerji modellemesi, enerji-çevre-ekonomi arasında ilişkiler, enerji tasarrufu ve talep yönetimi uygulamaları, HVAC (ısıtma-havalandırma) sistemlerinin inşası ve enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, enerji verimliliğine ilişkin yasalar ve yönetmelikler konularını içermektedir. Bu ders enerji yönetimine bağlı temel kavramları ve bu kavramlar üzerinde ilgili teknolojilerin rolünü yönetmelikler ve davranış değişiklikleri bağlamında irdeler. Bu çerçevede enerji talebini etkileyen faktörler, uzun ve kısa dönem gerçekleştirilmiş fiyat ve hasılat esneklikleri, enerji modelleri, enerji ekonomisi, enerji verimliliği ve tasarruf konuları üzerine temel ve teorik zeminde çalışılacaktır.

ME661 - Sürekli Ortam Kuramı I
Tensör analizinin özeti ve integral teoremleri; şekil değiştirme kinematiği, birim uzama tensörü, uyumluluk koşulu; malzeme türevi, şekil değiştirme oranı, spin ve girdap tensörü; dış ve iç yükler, Cauchy ilkesi ve gerilim tensörleri; sürekli ortam mekaniğinin temel kanunları (kütle korunumu, devamlılık denklemi, doğrusal ve açısal momentum ilkeleri, hareket denklemleri, enerji korunumu), termodinamiğin birinci yasası.

ME662 - Sürekli Ortam Kuramı II
Enerji ve sanal iş denklemleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler; termoelastisite kuramı, Gibbs bağıntısı; adyabatik ve izotermal şekil değiştirme, Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite kuramı, plastisite kuramı; uygulamalar.

ME665 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I
Bu ders; hesaplamalı malzeme mekaniğinde temel kavramlar (reolojik modeller, elastisite, viskozite ve plastisite kavramları dâhil), temel sayısal algoritmalar ve ayrıklaştırma teknikleri konularını içermektedir. Bu ders, (temel malzeme modelleri, sayısal algoritmalar ve ayrıklaştırma tekniklerini içerecek şekilde) hesaplamalı malzeme mekaniğinin temel kavramlarını sunmayı hedeflemektedir.

ME666 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II
Bu ders; sonlu birim uzama kuramına ek olarak elastisite için üç boyutlu bümye denklemeleri viskoplastisite, hasar, yorulma ve sünme modellemesi, vb. gibi hesaplamalı malzeme mekaniğindeki önemli kavramları içermektedir. Bu ders; elastoviskoplastisite için üç boyutlu kbünye denklemleri, yorulma, sünme, hasar modellemesi ve sonlu birim uzama plastisitesi gibi hesaplamalı malzeme mekaniğine dair birtakım ileri konuları sunmayı hedeflemektedir.

ME667 - Plastisite Kuramı
Vektör ve tensör hesabı; malzeme mekaniğinde temel kavramlar - gerilme ve birim uzama kavramı; sürekli şekil değiştirme: yer değiştirme, birim uzama ve denklik koşulları; sürekli cisimler mekaniği: gerilme ve hareketin gerilme denklemi; elastik bünye bağıntılar; elastik olmayan kbünye denklemleri; akma kriteri, akış kuralları ve sertleştirme kuralları, kristal plastisitesi; toprak, kaya ve beton plastisitesi; hızdan bağımsız plastisite; viskoplastisite; teklik ve uçdeğer teoremleri; limit analizi ve alıştırma teoremleri; uygulamalar; büyük şekil değiştirme plastisitesi.

ME668 - Metal Şekillendirme Kuramı
Plastisite kuramının öğeleri, metal işlemenin temelleri, dövme işlemi, haddeleme işlemi, ekstrüzyon işlemi; çubuk, tel ve tüp çekme işlemi; sac şekillendirme işlemi, yüksek enerji oranlarıyla şekillendirme.

ME669 - Metal Kesme Kuramı
Giriş; takım tezgâhları ve talaşlı imalat işlemleri; tornalama, delme, frezeleme, aşındırma; metal kesme mekaniği; takım ömrü ve takım aşınması; metal kesme işlemlerinin ekonomisi; talaş kontrolü; takım titreşimi; taşlama; üretim sistemleri ve otomasyon; bilgisayar destekli üretim.

ME671 - İleri Tezgâh Tasarımı
Tezgâh/takım tasarımı; takım malzemeleri; kesme takımı tasarımı; iş parçası sabitleme prensipleri; ayna tasarımı; fikstür tasarımı; presler; metal kesme, şekillendirme ve çekme; muayene ve ölçme için takım tasarımı; birleştirme işlemleri için takım tasarımı; modüler ve otomatik takım yönetimi; takım tasarımında bilgisayar kullanımı; geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma.

ME672 - Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı
Malzeme özellikleri, sac şekillendirme işlemleri, düzlemsel gerilme altında sacın şekil değiştirmesi, basit presleme analizi, yük tutarsızlığı ve yırtılma, sac bükme, dairesel kabukların basitleştirilmiş analizi, silindirik derin çekme, dairesel kabukların gerdirilmesi, sacın bükülüp gerilmesi, su ile şekillendirme, sac şekillendirme işlemlerinde sonlu eleman analizine giriş, kalıp tasarımı metodolojisi, kesme ve derin çekme kalıpları.

ME673 - Çarpılma Mühendisliği
Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, denkleştirme potansiyeli, üretim aşaması bazında çözümler, akıllı işlem zinciri tasarımı, öngörücü yöntemler, yerinde ölçüm tekniklerinin kullanımı ve uyarlanabilir işlem kontrolü.

ME674 - Malzeme İşlemede Taşınım Olayları
Vektör ve tensör notasyonları, momentum taşınımı, izotermal sistemler için değişim denklemleri, enerji taşınımı, kütle taşınımı.

ME675 - Polimer İşlemenin Esasları
Polimerlerin mekanik ve fiziksel özellikleri, polimer eritme reolojisi, polimer işlemede başlangıç aşamaları, şekillendirme.

ME677 - Kalite Kontrolü ve Metroloji
Temel metroloji; doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçüm; doğrusallık, düzlük, karelik, paralellik ölçümü için cihazlar ve ölçü aletleri; sınırlar; geçmeler ve ölçü aletleri; muayene, sanayide kalite fonksiyonu, kalite kontrolünde istatistiksel kavramların temelleri, SQC'de kontrol tabloları , örnek muayenesi, işlem karakteristikleri (OC) eğrisi.

ME678 - Küresel Otomobil İmalatı
Bu ders öğrencileri sanal ortamda ve iş birliği içinde çalışmaya hazırlar ve küresel ekipler oluşturup yönetmeye yetkinlik sağlar. Bu ders küresel içerik sunar, otomobil tasarımı ve imalatının temel elementlerini entegre eder ve öğrencilere bir mühendislik ihtisas alanında derinleşmenin yanı sıra mühendislikte enginlik ve temel yönetimsel konularda bilgi edinme olanağı sağlar. Otomotiv mühendisliği ve bilimi anlayışıyla ürün geliştirme ve otomotiv sistemi imalatına dair ayrıntılı bilgi sağlanacaktır.

ME679 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Doğrusal olmayan optimizasyon ve tahminî işlem modellemesine giriş; doğrusal olmayan işlem optimizasyonunun matematiksel temelleri; yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme; doğrusal olmayan sonlu elemanlara giriş; imalat sistemlerinin tolerans ve takım yükleri dikkate alınarak optimizasyonu; dinamik sistemlerin optimizasyonu; süreç gürbüzlüğü ve tahminîliğine giriş; tahminî sistemlerin sanal modellemesi; deney tasarımına giriş; gürbüzlük analiziyle tasarım optimizasyonu; araç gövdesi üretiminde imalat sistemlerinin tahminî modellemesi; optimizasyon kodu.

ME682 - Seminer
Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

ME683 - Sınır Elemanı Yöntemi
Giriş; temel kavramlar: vektör ve tensör cebri, indis notasyonu; diverjans teoremi, Dirac delta fonksiyonu; aykırı integraller; bir ve iki boyutlıu Cauchy esas değer integralleri; Laplace denklemi için sınır eleman formülasyonu; Laplace denkleminde ayrıklaştırma; elastostatik için sınır eleman formülasyonu; elastostatik: ayrıklaştırma; temel çözümler; tekil integrallerin nümerik çözümü, analitik çözümler; paralel çözüm stratejisi.

ME684 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I
Sonlu eleman analizi kavramları (sanal iş prensibi vb.), sonlu eleman çözüm süreçleri, ısı transferi analizi; katıların, akışkanların ve yapıların sonlu eleman analizi.

ME685 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II
Sonlu eleman analizinde ileri kavramlar (çözüm yöntemleri ve kararlılık, doğrusal olmayan birim uzama ve gerilme ölçümleri, büyük deformasyonlar, iterasyon yöntemleri, yol izleme teknikleri, eşlenmiş alan problemleri vb.)

ME689 - Yeterlik Sınavı
Doktora programındaki zorunlu derslerden yeterlik sınavı.

ME691 - Tez Önerisi
Makina Mühendisliği alanında araştırma alanının belirleme

ME696 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları

ME697 - Doktora Tezi
Tez protokolündeki konu ve alanlar

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

MDES 610 - Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme
Diferensiyel denklemler ve çözümler. Dikey hareketin modelleri. Tek türün nüfus değişimi modelleri. Çok türün nüfus değişimi modelleri. Mekanik sallancaklar. Elektrik devrelerinin modellemesi. Yayılma modelleri. Fark denklemleri aracılığı ile modelleme.

MDES 615 - Analitik Olasılık Teorisi
Kümeler sigma-cebiri, ölçme, ölçmeye bağlı integral.Olasılık uzayı. Bağımsız olaylar ve bağımsız denemeler. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Momentler ve nümerik özellikleri. Rasgele vektörler ve bağımsız rasgele değişkenler. Rasgele değişkenlerin yaklaşması. Dönüşüm yöntemleri. Bağımsız rasgele değişkenlerin toplamları ve dağılımları. Limit teoremleri.

MDES 618 - Mühendislikte Olasılık Metotları
Olasılık teorisinin temel kavramları. Güvenilirlik teorisi. Stokastik süreç kavramı. Poisson süreçleri. Markov zincirleri. İstatistiksel çıkarsama.

MDES 621 - Sayısal Analiz
Kayan Noktalı Hesaplamalar. Vektör ve Matris Normları. Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Doğrudan Çözüm Yöntemleri. En Küçük Kareler Problemleri. Özdeğer Problemleri. Tekil Değer Ayrışımı. Lineer Denklem Sistemleri İçin Yinelemeli Yöntemler.

MDES 630 - Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması
Kalman süzgeci, parametrik olmayan tanılama teknikleri, parametre kestirimi, süzgeç algoritmalarının gerçek sistemler üzerinde uygulanmaları, gerçek sistemlerden toplanan veri ile system tanılama.

MDES 631 - Mühendislik Risk ve Karar Analizi
• Olasılıktaki temel kavramlar • Rastgele değişkenler ve fonksiyonları • Mühendislik analizi için olasılık modelleri • İstatistiksel çıkarım • Regresyon ve korelasyon analizi

MDES 640 - Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Kuramsal Yaklaşımlar
Gerçek tasarım sorunu ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi. Mühendislik yaratıcılığı. Yenilikçi çözüm seçeneklerinin üretilmesi ve en etkili seçeneğin seçimi. Tasarımda modularite. Disiplinlerarası tasarımda işbirliği. Sistem kavramı, modeler, ve amaçlı etkinlikler için startejiler. Tasarım projelerinin tasarımı ve denetimi; takım ilişkilerinin düzenlenmesi. Tasarım projesi uygulaması istenmektedir.

MDES 641 - Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı
Tanımlamalar, Biyomimetik ve biyoesinlenmiş konularında kavramlar ve terminoloji, yapısal analiz, davranış tabanlı modelleme, kinematik ve dinamik analiz için biyolojik sistemlerin incelenmesi. Biyolojik sistemler ve mühendislik sistemlerin arasında aktarma kavramları. Mühendislik sistemlerinin modelleme ve ölçekleme uygulama ilkeleri ve kuramları. Durum değerlendirmeleri. Dönem projesi.

MDES 642 - Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi
Tasarım süreci. Tasarım Evreleri. Tasarım Araçları. Yetmezliğe karşı tasarım. Tasarımda malzeme ve proses seçimi. Malzeme ve Proses seçimi için örnekler.Kalite, Emniyet, Ekonomik konular. Malzeme Özellik Grafikleri. Çoklu kıst ve çatışan amaçalar. Prosesler ve Proses seçimi. Eko-data ve eko-denetim ve bunların araçları. Ekonomik karar verme. Sürdürülebilirlik. Geleceğe ait konular.

MDES 650 - İleri Sistem Benzetimi
Karmaşık sistemler için ayrık benzetim modelleri, olasılık dağılımları, rastsal değişken üretimi, istatistiki çıkarım, varyans azaltılması, sürekli süreçler, doğrulamak, ileri modeller.

MDES 651 - Sınır Eleman Yöntemi Programlaması
Vektörler; mekanik problemleri için sınır değer denklemleri, sınır eleman formülasyonunun genel elde ediliş yöntemi; doğrudan ve doğrudan olmayan formülasyonlar; ayrıklaştırma – elemanlar ve integral alma; birleştirme ve çözüm yöntemleri; ileri teknikler – ikili karşıtlık ve çoklu karşıtlık, parçalama ve sınır eleman-sonlu eleman ortak çözümü; sınır eleman yönteminde parallel programlama.

MDES 652 - Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi
Döküm proses modelleme, gerilme analizi, hata oluşumu, içyapı evrimleşmesi, termofiziksel özellikler ve döküm problemlerinin çözümünde kullanılan hızlı analiz teknikleri hakkında teorik bilgi. Parça dökümü, ingot dökümü ve sprey şekillendirme prosesleri üzerinde uygulamalar.

MDES 654 - KARAR VERME ANALİZİ
Karar verme ve çelişkili hedefler. Kesinlik halinde karar verme problemleri. Karar analizinde tek-amaçlı ve çok-amaçlı problemler için fayda teorisi. Tek kişi ve grup kararları.

MDES 655 - DOĞRUSAL OPTİMİZASYON
Doğrusal denklemler. Doğrusal fizibilite ve optimizasyon. Lokal ve global çözümler. Simplex Yöntemi ve çeşitleri. İkillik teorisi ve İkil-Simplex Yöntemi. Şebeke-Simplex Algoritmaları. Algorştmik karmaşa konuları ve iç nokta algoritmaları.

MDES 656 - DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON
Doğrusal cebir ve polihedral kümeler. İkillik ve alternatif problemler kavramı. Konveks kümeler ve konveks fonksiyonlar. Lokal ve global çözümler. Simplex Yöntemi ve çeşitleri. İkillik teorisi ve İkil-Simplex Yöntemi. Şebeke-Simplex Algoritmaları. Algorştmik karmaşa konuları ve iç nokta algoritmaları.

MDES 662 - İleri Doğal Hesaplama
Evrimsel Hesaplama, Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yapay Arı Kolonileri, Hücresel Özdevinirler, L-Sistemleri, Yapay Yaşam, DNA Hesaplaması.

MDES 663 - Kimyasal Hesaplamalar
Koordinat sistemleri; teorisi, hesaplama ve modellemenin tanımı, hesaplamalı kimyada ölçü birimleri; potansiyel enerji yüzeyleri; teorik yapılar; matematiksel kavramlar; donanım ve yazılım; moleküler orbital teorisinin temelleri; yarı-ampirik uygulamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisi, ab initio uygulamaları ,, termodinamik özellikler

MDES 665 - Malzeme Kimyasal Termodinamiği
İnorganik Malzemelerintermodinamik özellikleri, Termodinamiğin Kanunları ve Bunların malzeme sistemlerinin kimyasal davranışlarına uygulanması. Çok bileşenli sistemler, Faz ve Kimyasal Reaksiyon dengeleri. Faz Transformasyon Termodinamiği. Yüzey Termodinamiğine Giriş.

MDES 672 - Sayısal Görüntü İşlemede İleri Düzey Konular
Görüntü işleme ilkelerinin tekrarı, frekans ve uzay uzamı görüntü işleme yöntemleri,. Dalgalar, çok çözünürlüklü işlemler, ve orthogonal transformlar. Görüntü ve video sıkıştırma standardları. Görüntü parselleme ve gösterilmesi. Doğrusal olmayan görüntü işleme yöntemleri.

MDES 674 - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Tedarik zinciri yönetiminin amacı ve süreçleri; tedarik zinciri tasarlanması, değerlendirme ve ölçme modelleri; stratejik harekâtlarda eğilimler ve tedarik zinciri içinde lojistik uygulamaları.

MDES 677 - İleri Yapay Zeka
Akıllı erkinler, Arama yoluyla problem çözme, Bilgilendirilmiş/Bilgilendirilmemiş Arama Yöntemleri, Keşif, Kısıt Sağlama Problemleri, Oyun Oynama, Bilgi ve Uslamlama: Birinci-Derece Mantık, Bilgi Gösterimleme, Öğrenme, Seçilmiş Başlıklar: Evrimsel Hesaplama, Yapay Sinir Ağları, Çok Erkinli Sistemler, Karınca Kolonisi Optimizasyonu

MDES 678 - SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I
Tansör analizi ve entegral teoremleri. Yer değiştirmenin kinematiği, gerinme tensörü, uygunluk şartı. Maddesel türev, şekil değiştirme hızı, dönme ve girdap tansörleri. Dış ve iç kuvvetler, Cauchy’nin ilkesi ve gerilme tansörleri. Sürekli ortamların temel kanunları (Kütle korunumu, süreklilik denklemi, Lineer ve açısal momentum prensibi, hareket denklemleri, enerji korunumu). Termodinamiğin birinci kanunu.

MDES 679 - SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-II
Enerji ve virtüel iş denklemleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersine çevrilebilir ve tersine çevrilemeyen işlemler. Termoelastisite teorisi, Gibbs ilişkisi. Dyabatik ve izotermal şekil değiştirmeler. Clausius-Duhem eşitsizliği. Bünye denklemleri, Malzeme simetrisi kısıtları. Viskoelastisite teorisi, Plastisite teorisi, Uygulamalar.

MDES 683 - PLASTİSİTE TEORİSİ
Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları – gerilim ve gerinim; Sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; Sürekli ortam mekaniği: Gerilme ve gerilme hareket denklemleri; Elastik bünye denklemleri; Inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; Kristal plastisitesi ve kum, kaya ve beton plastisitesi; hızdan bağımsız plastisite; viskoplastisite; Tekillik ve uçdeğer teorileri; limit analizi ve yer atağı teorileri; uygulamalar; Büyük deformasyon plastisitesi.

MDES 686 - Doku Mühendisliği Temel Prensipleri
Hücre-doku kavramları, hücre doku temel prensipleri, doku mühendisliği, biyomalzemeler, proteinler, biyomalzeme yüzey etkileşimleri, doku mikroçevresi, organ kayıpları ve yenilenmesi.

MDES620 - Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
Başlangıç değer problemlerinin sayısal çözümü, Euler, çok-adımlı ve Runge-Kutta yöntemleri. Sınır değer problemlerinin sdayısal çözümü; atış ve sonlu farklar yöntemleri. Kararlılık, yakınsaklık ve doğruluk(accuracy) . Kısmi türevli denklemlerin sayısal çözümü; parabolik, hiperbolik ve elliptik denklemler için sonlu farklar yöntemleri. Açık ve kapalı yöntemler, Crank-Nicolson yöntemi. Adi türevli diferensiyel denklem sisyemlerinin sayısal çözümü; yöntemlerin yakınsaklık ve kararlılık analizleri.

MFGE 505 - Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
Giriş, sonlu elemanlar yönteminin geçmişi ve uygulamaları, ayrık sistemler için doğrudan (direkt) çözüm yaklaşımı, bir boyutlu problemlerde differansiyel denklemin güçlü ve zayıf formu, bir boyutlu problemlerde yaklaşık çözüm, ağırlık fonksiyonları ve Gauss entegrasyonu, bir boyutlu problemler için sonlu elemanlar formulasyonu, Vektörel problemler için sonlu elemanlar yöntemi-doğrusal elastisite, düzlemsel genleme/düzlemsel gerilme, eksenel simetrik problemler, deplasman tabanlı sonlu elemanlar, izoparametrik formulasyon.

MFGE 547 - METALLERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONU - 1
Giriş, metallerin mekanik karakterizasyonu için uygulama temelleri; Metallerin mekanik davranışı; Mekanik test ekipmanları; Çekme testi; Basma Testi; Hidrolik şişirme testi; Yüksek sıcaklıkta mekanik test yöntemleri; Elastik özelliklerin belirlenmesi; Akma eğrilerinin belirlenmesi; Düzlemde elastik ve plastik anizotropinin belirlenmesi.

MFGE508 - Sınır Eleman Yöntemi
Giriş, başlangıç kavramları, vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, Dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplace denklemi, ayrıklaştırma, elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik, ayrık

MFGE534 - Çarpılma Mühendisliği
Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, telafi potansiyeli, süreç bazlı çözümler, akıllı süreç tasarımı, deterministik yöntemler, süreç içi ölçüm süreç içi kontrol yöntemlerinin uygulaması.

MFGE541 - Talaşlı İmalat Teorisi
Giriş, imalat tezgahları ve imalat işlemleri; tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama, metal kesme mekaniği, takım ömrü ve takım aşınması, talaşlı işlemlerin eniyilenmesi, talaş kontrolü, tezgah titreşimleri, taşlama.

MFGE542 - Metal Şekillendirme Teorisi
Plastisite teorisi, metal şekillendirmenin temelleri, dövme, haddeleme, akıtma, boru, tel ve çubuk çekme işlemleri, saç metal şekillendirme işlemi, yüksek enerjili oranda şekillendirme.

MFGE543 - Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
Sac malzemelerin mekanik özellikleri, sac şekillendirme prosesleri, düzlemsel gerilme altında deformasyon, basit indirgenmiş şekillendirme analizleri, instabilite ve yırtılma, sac metalin bükülmesi, dairesel sacların analizi, dairesel derin çekmenin analizi, dairesel gerdirmenin analizi, kombine bükme ve gerdirme, hidroforming, sac şekillendirme iş

MFGE544 - Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler
Kalıp tasarımı, takım malzemeleri, kesici uçların tasarımı, iş parçasını tutma prensipleri, mastar dizaynı tutucu dizaynı, presler, metal kesme, dövme ve derin çekme, ölçme ve değerlendirme için kalıp tasarımı, birleştirme işlemleri için kalıp dizaynı, modüler ve otomatize imalat teknikleri, bilgisayar destekli kalıp ve takım tasarımı,

MFGE549 - Deneysel Gerilim Analizi
Elastisite teorisi, gerinim ölçüm yöntemleri, gerinim ölçer seçimi, gerinim ölçerlerin uygulanması, gerinim ölçümü için elektrik devreler, hatalar ve kaynakları, kuvvet, tork ve basınç ölçümleri, özel amaçlı gerinim ölçerler, rozet analizi, transvers etkiler için düzeltmeler, endüstriyel uygulamalar.

MFGE560 - Ön-Gerilim Mühendisliği
Kalıntı gerilimler, ölçüm yöntemleri, kalıntı gerilimlerin etkileri, kalıntı gerilim kontrolü, ön-gerilimleme teknikleri.

MFGE561 - Yüzey ve Arayüzeyler
Arayüzeyler, arayüzeylerin termodinamiği, katı yüzeyleri, katı-sıvı arayüzeyleri, yüzey temizleme yöntemleri, yüzey aşınması, kaplama yöntemleri, deniz cihazlarının yüzeyinde biyolojik birikimler, biyolojik birikmeleri önleyici biyomateryal ve marin yüzeyleri, akıllı yüzeyler.

MFGE576 - Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
Linear sonlu elemanlar metodunun kısa tekrarı, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri, tek boyutta doğrusal olmayan problemler, iki-üç boyutta pür plastik sonlu elemanlar metodu ve uygulamaları, iki-üç boyutta büyük genlemeli elasto-plastik sonlu elemanlar metodu.

MFGE577 - Kalite Kontrol ve Metroloji
Metrolojiye giriş, doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, doğrusallık, düzlemsellik, karelik, paralellik ölçümlerinde kullanılan cihaz ve müşirler, sınırlar, müşirler, teftiş, sanayide kalite kavramı, kalite control de istatiksel kavramlar, SQC?de kontrol tabloları, numune teftişleri, operasyon karakteristiği (OC) diyagramı.

MFGE579 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş, doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri, yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş, metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu, dinamik sistemlerin optimizasyonu, par